Ochrana osobních údajů 

revize k datu: 18.2.2019

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Věnujeme velkou pozornost ochraně Vašich osobních údajů. Proto Vám prostřednictvím tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů osvětlíme způsob shromažďování a využívání osobních údajů získaných od Vás, jakožto návštěvníků webu *.skocarkemprahou.cz (dále jen „Web“). Provozovatelem Webu je nezisková organizace S KOČÁRKEM PRAHOU.org, z.ú.

Neshromažďujeme žádné Vaše osobní údaje, které nám sami dobrovolně neposkytnete. Vždy, když poskytnete své osobní údaje a data prostřednictvím Webu nebo jiných našich aplikací, souhlasíte zároveň se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním předmětných údajů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), v platném znění a s principy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Správcem a zároveň zpracovatelem těchto osobních údajů je společnost S KOČÁRKEM PRAHOU.org, z.ú., Křenova 3, 162 00 Praha 6, 0: 03434079 , DIČ: CZ03434079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 95 (dále jen „SKP“). Jakékoli informace shromažďované o Vás budou využívány zejména (1) k poskytování požadovaných informací, služeb či produktů a také k vylepšování našich zákaznických služeb, zejména Webu a (2) za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti (dále jen „Služby“).

Shromažďování osobních údajů

a) Aktivně sdělené osobní údaje
V případě, že bude společnost SKP potřebovat údaje, které jí umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež jste si vyžádali, o tyto údaje Vás požádáme. Tyto osobní údaje mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefon a adresu. Takové údaje nám můžete poskytnout pouze dobrovolně.

b) Pasivně sdělené údaje
Dále může Web shromažďovat určité informace o přístupu návštěvníků Webu, např. adresu IP, pomocí které tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento Web, stránky, které z Webu otevírají, a verzi prohlížeče, ze kterého Web navštívili. Tyto informace získáme prostřednictvím tzv. souborů cookies. Takto získané informace budou používány k Vaší personifikaci.

Přístup k osobním údajům

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění či opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. V takovémto případě je SKP povinna Vás na Vaši žádost písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude Vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ, na jehož základě tedy můžete žádat informace o (i) účelu zpracování osobních údajů; (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci správce osobních údajů, anebo zpracovatelem osobních údajů. Souhlas se zpracováním udělujete dobrovolně samotným poskytnutím takovýchto osobních údajů prostřednictvím elektronického formuláře na Webu. Prostřednictvím těchto Zásad jste byli poučeni v souladu se ZOOÚ o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právem souhlas ke zpracování kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce a právy podle § 21 ZOOÚ, tedy, že můžete (i) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; (ii) požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil stav, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení správce na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste dobrovolně poskytli. Souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu sídla správce nebo níže uvedenou e-mailovou adresu. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Veškerá výměna dat a komunikace jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem návštěvníka Webu a serverem před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu.

Správce není zavázán sledovat a/nebo opravovat jakákoliv data poskytnutá návštěvníky Webu a žádným způsobem neručí za takováto data vložená návštěvníky Webu. Správce si vyhrazuje právo čas od času sledovat tato data a opravit, doplnit či odstranit je bez udání důvodu.

Osobní údaje, které na tomto Webu poskytnete, nebudou bez Vašeho souhlasu sdělovány mimo společnost S KOČÁRKEM PRAHOU.org, z.ú. 

 

Informace o souborech cookies, které používáme

Webové stránky (Web) využívají za účelem optimalizace poskytování Služeb tzv. cookies. Údaje využíváme také pro marketingové účely a zpracování ve službách Google AdWords, Google Analytics,  Seznam Sklik a Facebook. Soubory cookies slouží ke shromažďování informací o tom, jakým způsobem návštěvníci naše stránky využívají. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Data se shromažďují anonymně a generují se z nich zejména sestavy s informacemi o (i) datu a času Vašeho vstupu na naše stránky; (ii) kolik a jaké stránky jste navštívili a jak dlouho jste byli na našich internetových stránkách; (iii) název Vaší internetové domény a IP adresa, která Vám umožní vstoupit na naše internetové stránky; (iv) internetový prohlížeč, který používáte, a operační systém Vašeho počítače; (v) Internetová stránka, z níž jste byli odkázáni na Web.

SKP na svých webových stránkách používá dva druhy cookies, a to (i) dočasné soubory cookies (session cookies), které se ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče do doby, než ukončíte práci s prohlížečem, a (ii) trvalé soubory cookies (tracking cookies), které slouží pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na Webu a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči mnohem déle (délka nastavení závisí na volbě nastavení internetového prohlížeče). Tyto permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookies neshromažďují osobní určitelné identifikační údaje. Tyto údaje se uchovávají v souborech cookies ve Vašem počítači a jsou anonymizovány. Ze žádného z těchto údajů nelze jednoznačně určit Vaši identitu.

Na Webu provozuje pouze základní soubory cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost Webu, jsou vyjmuté ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusí být deaktivovány. Tyto soubory cookies však můžete odmítnout. Nastavení Vašeho prohlížeče můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookies odmítal. 

Za používání cookies a shromažďování souvisejících informací je odpovědný SKP, který může soubory cookies využít i za účelem propagace a optimalizace své marketingové komunikace, a to i realizované prostřednictvím inzerentů z řad třetích stran.

Odkazy na weby třetích stran

Během prohlížení Webu můžete narazit na hypertextové odkazy odkazující na webové stránky třetích stran. SKP neodpovídá za sběr ani použití osobních údajů na těchto webových stránkách či aplikacích a doporučuje Vám, abyste se před prohlížením těchto webových stránek či použitím takových aplikací a služeb důkladně seznámili s příslušnými podmínkami a prohlášeními o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí údajů třetím stranám

Nebudeme sdílet ani předávat žádné identifikovatelné informace o Vás třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje můžeme sdílet pouze (i) s autorizovanými obchodními partnery za účelem distribuce nabídky produktů a služeb a další komunikace s Vámi; (ii) v případech vyžadovaných zákonem, například v souvislosti s dotazy státní správy, se soudními spory nebo jinými právními procesy a požadavky a (iii) jsme-li v dobré víře přesvědčeni, že je poskytnutí Vašich údajů nezbytné v zájmu ochrany našich práv, například při vyšetřování možného porušení našich podmínek nebo při zjišťování, prevenci či odhalování podvodů.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Tyto Zásady můžeme v případě potřeby aktualizovat. Vyhrazujeme si právo na změnu těchto Zásad. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v těchto Zásadách. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

Kontaktní informace

Pokud si myslíte, že naše společnost tyto Zásady nedodržela, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.